Stadgar

1. NAMN

Stadgar för Sparreholms Båtklubb.
Klubben bildades den 22 april 1978 och har sitt verksamhetsområde i Flens Kommun.
Stadgarna antagna april 1978, reviderade 1999 och 2005.

 

2. ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Föreningens ändamål och syfte är
2:1 Att tillvarataga medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande.
2:2 Att genom utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv ungdoms och fritids- verksamhet.
2:3 Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
2:4 Att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionala förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.
2:5 Att sjölivet skall inriktas på en utveckling av individer positivt såväl psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Sjölivet skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar .Och organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

3 MEDLEMSKAP

Medlemskap erhålles efter därom gjord ansökan samt erläggande av faställd avgift. Medlems som antagits, har genom ansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlemskap kan förekomma som:

Medlem
Hedersmedlem
Juniormedlem(medlem som ej fyllt 25år)
Familjemedlem

3:1 Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag den eller de medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.
3:2 Medlem som inte inom 3 månader efter avisering från kassören erlägger föreskriven medlemsavgift, kan efter styrelsens prövning anses utträtt ur klubben.
3:3 Medlems uteslutning. Medlems som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syfte, som skadar klubbens syfte, som skadar klubbens intresse eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fodras minst 2/3 majoritet.
Till möte, som skall avgöra i föregående syfte angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.
Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.
Uteslutning av i denna punkt nämnt slag skall rapporteras till båtförbundet. Medlem som således uteslutits av klubbmötet och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos förbundet inom tre veckor.

 

4 BESLUTANDE ORGAN

Båtklubbens beslutande organ är:
4:1 Årsmöte
4:2 Extra möte
4:3 Styrelsen

 

5 VERKSAMHETSÅR

Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

 

6 UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND

Båtklubben skall på av förbundet bestämd tid årligen insända begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens kontaktmän, medlemsantal och båtantal enligt årsredovisning.

 

7 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften till klubben fastställs av årsmötet.

 

8 ÅRSMÖTE

8:1 Årsmöte avhålls årligen senast under februari och skall utlysas sex veckor före dess avhållande.
8:2 Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före dess avhållande.
8:3 Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast tre veckor i förväg.
8:4 Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
8:5 Årsmötets dagordning skall upptaga

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.
8. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.
9. Revisionsberättelse.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Budget för innevarande verksamhetsår.
13. Motioner till årsmötet.
14. Val av ordförande och sekreterare samt vice sekreterare /se 11:2/
15. Val av två eller tre styrelseledamöter /se11:2/
16. Val av två styrelsesuppleanter /se 11:2/
17. Val av övriga funktionärer.
18. Val av två revisorer.
19. Val av två revisorsuppleanter.
20. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, samt en suppleant.

9 RÖSTNING

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven. Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att någon fordrar sluten sådan. Vid fall av lika röstetal skall lottning avgöra.

10 EXTRA MÖTE

10:1 Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om . 1/10 klubbens medlemmar gör framställning härom
10:2 Kallelse till extramöte utsänds senast två veckor före dess avhållande.
Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande.

11 STYRELSEN

11:1 Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar

Att representera båtklubben.
Att vara Båtklubbens verkställande organ
Att förbereda inkommande ärenden och motioner för årsmötet Att upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt att föreslå inkomst och utgiftsstat.
Att förvalta Båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi.
Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.
Att till regionalt båtförbund lämna rapporter.
11:2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör (skattmästare)
Ledamot och suppleant
Vilka väljs för en tid av två år på så sätt, att ordförande, sekreterare och vice sekreterare väljs vid årsmöte med jämt årtal.och vice ordförande och kassör väljs vid udda årtal. Ledamot väljs på två år, suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen skall bestå av udda antal ledamöter.
11:3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre ledamöter som har till uppgift att förbereda de ärenden, som skall behandlas av styrelsen, samt sköta klubbens löpande ärenden.
11:4 Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dess närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den avgångne. Styrelsen kan vi behov inkalla av årsmöte valda funktionärer.

12 REVISION

12:1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.
12:2 Kassören skall överlämna för revision erfordliga handlingar till revisorerna senast en månad före årsmötet.
12:3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

13 VALBEREDNING

13:1 Valberedningen består av tre ledamöter jämte suppleant, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte .En av ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens sammankallande. Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
Det åligger valberedningen att löpande följa verksamheten under tiden fram till kommande årsmöte, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas.
13:2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

14 FIRMATECKNARE

Båtklubben som firma tecknas av ordförande och kassören var för sig.

15 VAKTHÅLLNING

Varje medlem som har båtplats i båthamnen har vakthållningsskyldighet enlig vaktlista. Vakthållningen skall genomföras av medlem eller i dennes ställe familjemedlem eller annan klubbmedlem som innehar nyttighet i hamnen i enlighet med vaktinstruktion. För eventuellt byte av vakttillfälle ansvarar den vaktskyldige. För utebliven vakthållning uttages en straffavgift.

16 EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

För båtklubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdande bestämmelser.

17 STADGEÄNDRING

För ändring av klubbens stadgar fodras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två varandra följande möten och /ett årsmöte och ett extra möte) eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen skall dock i kallelsen angivas att stadgeändring föreligger.

18 ANSLUTNING TILL RIKSORGANISATIONEN

Båtklubben skall vara ansluten till Riksorganisationen genom regionalt båtförbund. Beslut om in- och utträde i riksorganisationen skall fattas av båtklubbens årsmöte.

19 BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING

Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.
I kallelse till dessa anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.
I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar fritidsbåtlivet på verksamhetsorten. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.