Regler hamnområdet

 • Alla bryggplatser får endast vara belagda med betald plats och båt, platsen ska vara betald av medlem och tilldelad av styrelsen. Ordinarie betald bryggplats får i samråd med styrelsen hyras ut i andra hand, endast under hel säsong till annan klubbmedlem, till ordinarie pris i max två säsonger. Du som står för båtplatsen är ansvarig för vakthållningen, samt anmälan till styrelsen. Vid säsong tre tillfaller bryggplatsen klubben. Vid särskilda orsaker, exempelvis långtidssjukdom kan undantag ges.
 • Platser vid uppställningsplatsen får endast beläggas av betald medlem och plats. Platsen hänvisas av styrelsen. Vid uppsägning av platsen och medlemskap ska båthus rivas av medlem, kan ej överlåtas till annan medlem.
 • Uppsägning av båtplats skall ske senast 31 december.
 • För alla medlemmar gäller arbetsplikt med 5 tim/år, medlemmar med båtplats gäller 10 timmar/år. /enl.årsmötetsbeslut/
 • Klubben erbjuder förtöjning av jollar, till ett begränsat antal vid båthuset. Krav för förtöjning är betald bryggplats, storlek på jolle av max 3,8 meter. Anmälan om jolleplats sker till styrelsen
 • Som medlem har du möjlighet till uppläggningsplats mot en avgift, beronde på båtens täckningsbred under vinterhalvåret.
 • Sommaruppläggning kan medges max 1 år efter anmälan till styrelsen, därefter uttages en avgift på 2000:- / säsong.
 • Elen är avstängd på uppställningsplatsen under tiden 1 december till 1 mars.
 • Styrelsen har rätten att anvisa lämplig båtplats efter båtens storlek, samt vid båtbyte.
 • Alla båtar i båthamnen skall vara försäkrade.
 • Miljöfarligt avfall skall sorteras i miljöboden.
 • Hushållsoppor läggs i sopcontainer.
 • Toa-sugen får endast användas enligt anvisning.
 • Båtklubbens båttrailers får endast användas inom kommunen.
 • Fiske och Bad inom hamnområdet är förbjudet.
 • Rensning av fisk får endast ske på rostfria diskbänken.
 • Parkering vid upp- och nedläggningsrampen är förbjuden.
 • 3 knop gäller inom hamnområdet ut till Granholmen.
 • Alla medlemmar är skyldiga att ta hand om sitt täckmateriel samt märka båtvagn med kvitto på betald uppställningsplats.
 • Du som trailar din båt parkera på grusplan innan båtklubben.
 • Hundar ska vara kopplade inom hamnområdet.
 • Tillgång till klubbhuset har alla medlemmar under perioden 1 mars till 31 novmber.
 • Avfallshanteringsplan finns att läsa i klubbhuset.
 • Laddning av batterier på bryggor max 48 tim.
 • När du övernattar i båten vid bryggan, kom ihåg att meddela nattvakten.